Loading...
Services2022-12-12T13:37:13+00:00

شرکت مهندسین مشاور برساو آرشیت مهام(مهابیم) مدل سازی دیجیتال و مدیریت اطلاعات ساختمان (BIM) را به عنوان روشی نوین و موثر در بالا بردن کیفیت خدمات در کلیه سطوح مطالعات طراحی، مدیریت و اجرای پروژه های عمرانی مدنظر قرار داده است .

کارفرمایان

مشاوره راهبردی در خصوص آموزش، مدیریت و کنترل پروژه های عمرانی بر اساس متد BIM در زمینه های مالی و زمانی

مشاوران

آموزش، هماهنگی و سازماندهی گروه های مختلف طراحی، جهت بهبود بهره وری سازمان

پیمانکاران

مشاوره راهبردی در خصوص هماهنگی گروه های مختلف اجرا، تامین مصالح و مدلسازی اجرایی پروژه

تولیدکنندگان و وارد کنندگان تجهیزات

تهیه و مدلسازی به صورت دیجیتال جهت تعامل و استفاده بهینه تجهیزات در پروژه ها