Loading...
بیمارستان نگین2019-03-04T16:07:26+00:00

Project Description

بیمارستان 250 تخت نگین 41000تهران مترمربع (طراحی کانسپت و فاز یک با متد BIM(

Project Details