Loading...
پروژه ها2019-03-10T12:11:45+00:00

برترین پروژه های ما

شرکت فنی مهندسی مهابیم خدمات مهندسی مختلفی را در زمینه پروژه های عظیم عمرانی در ایران ارائه کرده است. در این بخش به منظور نشان دادن کافی فعالیتهای این شرکت در وب سایت، اهم پروژه های شرکت فنی مهندسی مهابیم با طبقه بندی های مختلف به صورت مجزا با جزئیات بیشتر نشان داده می شود.

مرکز جراحی چالوس

مرکز جراحی محدود چالوس 5000مترمربع

مرکز جراحی جهرم

مرکز جراحی محدود جهرم 5000مترمربع

دانشکده بهداشت شاهرود

دانشکده بهداشت شاهرود 5000 مترمربع

بیمارستان 250 تخت نگین

بیمارستان 250 تخت نگین 41000 تهران مترمربع

طراحی فضاهای درمانی

طراحی فضاهای درمانی طبق ضوابط ایمن